REKLAMACJE

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 25.12.2014

§ 6 Warunki reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014


Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.
 4. Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres Aleksandra Kościkiewicz ul. Wernyhory 11, 02-727 Warszawa. W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki na wskazane konto bankowe niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Firmę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Firma zwróci Użytkownikowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika sinny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

10. W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, 
arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku 
Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, 
które udzielają informacji w tym zakresie.


Warunki zwrotu towaru:

1.       Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.       Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru pionowo w pudle kartonowym o co najmniej takich samych wymiarach jak pudło, w którym Klient otrzymał towar.

3.       Minimalne wymiary pudeł, w których towar jest wysyłany do Klienta wynoszą:

a.       550x200x400mm w przypadku torby dużej (1.5 i 1.4),

b.      300x200x150mm przypadku torby małej (0.8).

4.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy będące skutkiem jej zapakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

×

AXK